گفتار درمانی تخصصی گوهردشت 09121623463: ضربه حنجره   

                                                     ضربه حنجره         ضربه هاي حنجره غير شايع هستند وانواع ضربه غير تيز ( Blunt  ) شامل برخورد به داشبورد اتومبيل ، پيچيدن طناب ياكراوات يا روسري  به دور گردن ،‌خفه كردن و نظاير آن مي باشد  ضربه هاي نفوذي (‌PENETRATING  ) و آسيبهاي تنفسي ناشي از گازهاي داغ يا سوزاننده يا بلع مواد داغ يا سوزاننده از علل ديگر صدمات ترو ماتيك …

Read More

گفتار درمانی تخصصی باغستان 09121623463: ضربه حنجره   

                                                 ضربه حنجره      ضربه هاي حنجره غير شايع هستند وانواع ضربه غير تيز ( Blunt  ) شامل برخورد به داشبورد اتومبيل ، پيچيدن طناب ياكراوات يا روسري  به دور گردن ،‌خفه كردن و نظاير آن مي باشد  ضربه هاي نفوذي (‌PENETRATING  ) و آسيبهاي تنفسي ناشي از گازهاي داغ يا سوزاننده يا بلع مواد داغ يا سوزاننده از علل ديگر صدمات ترو ماتيك  حنجره هستند.        …

Read More

گفتار درمانی تخصصی مهرشهر 09121623463: ضربه حنجره 

                                                       ضربه حنجره        ضربه هاي حنجره غير شايع هستند وانواع ضربه غير تيز ( Blunt  ) شامل برخورد به داشبورد اتومبيل ، پيچيدن طناب ياكراوات يا روسري  به دور گردن ،‌خفه كردن و نظاير آن مي باشد  ضربه هاي نفوذي (‌PENETRATING  ) و آسيبهاي تنفسي ناشي از گازهاي داغ يا سوزاننده يا بلع مواد داغ يا سوزاننده از علل ديگر صدمات ترو…

Read More

گفتار درمانی تخصصی جهانشهر 09121623463:   ضربه حنجره   

                                                  ضربه حنجره         ضربه هاي حنجره غير شايع هستند وانواع ضربه غير تيز ( Blunt  ) شامل برخورد به داشبورد اتومبيل ، پيچيدن طناب ياكراوات يا روسري  به دور گردن ،‌خفه كردن و نظاير آن مي باشد  ضربه هاي نفوذي (‌PENETRATING  ) و آسيبهاي تنفسي ناشي از گازهاي داغ يا سوزاننده يا بلع مواد داغ يا سوزاننده از علل ديگر صدمات ترو ماتيك  حنجره…

Read More