کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463  |  تهران  زهتابی خیابان مطبخ

 کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463  |  تهران  زهتابی خیابان مطبخ طرح رایگان ارزیابی اختلالات  ذهنی -گفتاری در کودکان البرز :   سیاوش عطایی متخصص گفتاردرمانی درگفتگوی اختصاصی  با روزنامه جام جم البرز تاکید کرد:   بروز اختلال گفتاری همانند تب یک علامت است و حتی در گذشته ای نه چندان دور تاخیر در گفتار یکی از علایم اصلی تشخیص اوتیسم در کودکان به شمار می رفت. گفتار دریچه ورود به ذهن است و اگر کودکی به موقع توان حرف زدن را مانند سایر همسالان نداشته باشد باید به نقایص شنیداری…

Read More

 کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463  |  تهران  خزانه فلاح فرعی آسیاور

 کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463  |  تهران  خزانه فلاح فرعی آسیاور طرح رایگان ارزیابی اختلالات  ذهنی -گفتاری در کودکان البرز :   سیاوش عطایی متخصص گفتاردرمانی درگفتگوی اختصاصی  با روزنامه جام جم البرز تاکید کرد:   بروز اختلال گفتاری همانند تب یک علامت است و حتی در گذشته ای نه چندان دور تاخیر در گفتار یکی از علایم اصلی تشخیص اوتیسم در کودکان به شمار می رفت. گفتار دریچه ورود به ذهن است و اگر کودکی به موقع توان حرف زدن را مانند سایر همسالان نداشته باشد باید به نقایص…

Read More

 کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463  |  تهران  صادقیه خیابان  مهربانی

 کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463  |  تهران  صادقیه خیابان  مهربانی طرح رایگان ارزیابی اختلالات  ذهنی -گفتاری در کودکان البرز :   سیاوش عطایی متخصص گفتاردرمانی درگفتگوی اختصاصی  با روزنامه جام جم البرز تاکید کرد:   بروز اختلال گفتاری همانند تب یک علامت است و حتی در گذشته ای نه چندان دور تاخیر در گفتار یکی از علایم اصلی تشخیص اوتیسم در کودکان به شمار می رفت. گفتار دریچه ورود به ذهن است و اگر کودکی به موقع توان حرف زدن را مانند سایر همسالان نداشته باشد باید به نقایص شنیداری…

Read More

 کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463  |  تهران  بزرگراه رجایی خیابان  نعمتی

 کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463  |  تهران  بزرگراه رجایی خیابان  نعمتی طرح رایگان ارزیابی اختلالات  ذهنی -گفتاری در کودکان البرز :   سیاوش عطایی متخصص گفتاردرمانی درگفتگوی اختصاصی  با روزنامه جام جم البرز تاکید کرد:   بروز اختلال گفتاری همانند تب یک علامت است و حتی در گذشته ای نه چندان دور تاخیر در گفتار یکی از علایم اصلی تشخیص اوتیسم در کودکان به شمار می رفت. گفتار دریچه ورود به ذهن است و اگر کودکی به موقع توان حرف زدن را مانند سایر همسالان نداشته باشد باید به نقایص…

Read More

نازی آباد خیابان اتحاد  |  تهران   کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463

نازی آباد خیابان اتحاد  |  تهران   کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463 طرح رایگان ارزیابی اختلالات  ذهنی -گفتاری در کودکان البرز :   سیاوش عطایی متخصص گفتاردرمانی درگفتگوی اختصاصی  با روزنامه جام جم البرز تاکید کرد:   بروز اختلال گفتاری همانند تب یک علامت است و حتی در گذشته ای نه چندان دور تاخیر در گفتار یکی از علایم اصلی تشخیص اوتیسم در کودکان به شمار می رفت. گفتار دریچه ورود به ذهن است و اگر کودکی به موقع توان حرف زدن را مانند سایر همسالان نداشته باشد باید به نقایص…

Read More