ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

= ی  یی Ԙ = ی  یی Ԙ  = ی  یی Ԙ ی ی = ی  یی Ԙ Ԙ= ی  یی Ԙ ی ی = ی  یی Ԙ юی= ی  یی Ԙ ی= ی  یی Ԙ یی= ی  یی Ԙ   یی

 ǘ  ی یȘ = ǘ  ی یȘ  = ǘ ی یȘ = ǘ ی یȘ  = ǘ ی یȘ  = ǘ ی یȘ ѐ = ی ی  ǘ ی یȘ  = ǘ ی یȘ = ǘ ی یȘ  = ǘ ی یȘ  = ǘ ی یȘ  = ǘ ی یȘ   = ی ی  ǘ ی یȘ ѐ= ǘ ی یȘ = ǘ ی یȘ  ϐ = ی ی  ǘ ی یȘ = ی ǘ  ی یȘ = ی ǘ  ی یȘ  = ی ǘ ی یȘ = ی ǘ ی یȘ  = ی ǘ ی یȘ  = ی ǘ ی یȘ ѐ = ی ی  ی ǘ ی یȘ  = ی ǘ ی یȘ = ی ǘ ی یȘ  = ی ǘ ی یȘ  = ی ǘ ی یȘ  = ی ǘ ی یȘ   = ی ی  ی ǘ ی یȘ ѐ= ی ǘ ی یȘ = ی ǘ ی یȘ  ϐ = ی ی  ی ǘ ی یȘ = ی  یی  ی یȘ = ی  یی  ی یȘ  = ی  یی  ی یȘ = ی  یی  ی یȘ  = ی  یی  ی یȘ  = ی  یی  ی یȘ ѐ = ی ی  ی  یی  ی یȘ  = ی  یی  ی یȘ = ی  یی  ی یȘ  = ی  یی  ی یȘ  = ی  یی  ی یȘ  = ی  یی  ی یȘ   = ی ی  ی  یی  ی یȘ ѐ= ی  یی  ی یȘ = ی  یی  ی یȘ  ϐ = ی ی  ی  یی  ی یȘ = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘҘی = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی ѐ = ی ی  ی ǘҘی  = ی ǘҘی = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی   = ی ی  ی ǘҘی ѐ= ی ǘҘی = ی ǘҘی  ϐ = ی ی  ی ǘҘی = ی ǘ  ی = ی ǘ  ی  = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی ѐ = ی ی  ی ǘ ی  = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی   = ی ی  ی ǘ ی ѐ= ی ǘ ی = ی ǘ ی  ϐ = ی ی  ی ǘ ی = ی ǘ  ی یȘ ی = ی ǘ  ی یȘ ی = ی ǘ ی یȘ ی = ی ǘ ی یȘ ی = ی ǘ ی یȘ ی = ی ǘ ی یȘ ی ѐ = ی ی  ی ǘ ی یȘ ی = ی ǘ ی یȘ ی = ی ǘ ی یȘ ی = ی ǘ ی یȘ ی  = ی ǘ ی یȘ ی = ی ǘ ی یȘ ی  = ی ی  ی ǘ ی یȘ ی ѐ= ی ǘ ی یȘ ی = ی ǘ ی یȘ ی ϐ = ی ی  ی ǘ ی یȘ ی = ی ǘ  ی یȘ ی = ی ǘ  ی یȘ ی  = ی ǘ ی یȘ ی = ی ǘ ی یȘ ی  = ی ǘ ی یȘ ی  = ی ǘ ی یȘ ی ѐ = ی ی  ی ǘ ی یȘ ی  = ی ǘ ی یȘ ی = ی ǘ ی یȘ ی  = ی ǘ ی یȘ ی  = ی ǘ ی یȘ ی  = ی ǘ ی یȘ ی   = ی ی  ی ǘ ی یȘ ی ѐ= ی ǘ ی یȘ ی = ی ǘ ی یȘ ی  ϐ = ی ی  ی ǘ ی یȘ ی  = ی ی ی ǘ  ی یȘ یی  = ی ǘ  ی یȘ یی  = ی ǘ ی یȘ یی  = ی ǘ ی یȘ یی  = ی ǘ ی یȘ یی  = ی ǘ ی یȘ یی  ѐ = ی ی  ی ǘ ی یȘ یی  = ی ǘ ی یȘ یی  = ی ǘ ی یȘ یی  = ی ǘ ی یȘ یی   = ی ǘ ی یȘ یی  = ی ǘ ی یȘ یی   = ی ی  ی ǘ ی یȘ یی  ѐ= ی ǘ ی یȘ یی  = ی ǘ ی یȘ یی  ϐ = ی ی  ی ǘ ی یȘ یی  = ی ǘ  ی یȘ یی- ی = ی ǘ  ی یȘ یی- ی  = ی ǘ ی یȘ یی- ی = ی ǘ ی یȘ یی- ی  = ی ǘ ی یȘ یی- ی  = ی ǘ ی یȘ یی- ی ѐ = ی ی  ی ǘ ی یȘ یی- ی  = ی ǘ ی یȘ یی- ی = ی ǘ ی یȘ یی- ی  = ی ǘ ی یȘ یی- ی  = ی ǘ ی یȘ یی- ی  = ی ǘ ی یȘ یی- ی   = ی ی  ی ǘ ی یȘ یی- ی ѐ= ی ǘ ی یȘ یی- ی = ی ǘ ی یȘ یی- ی  ϐ = ی ی  ی ǘ ی یȘ یی- ی = ی ǘ  ی یȘ ی = ی ǘ  ی یȘ ی  = ی ǘ ی یȘ ی = ی ǘ ی یȘ ی  = ی ǘ ی یȘ ی  = ی ǘ ی یȘ ی ѐ = ی ی  ی ǘ ی یȘ ی  = ی ǘ ی یȘ ی = ی ǘ ی یȘ ی  = ی ǘ ی یȘ ی  = ی ǘ ی یȘ ی  = ی ǘ ی یȘ ی   = ی ی  ی ǘ ی یȘ ی ѐ= ی ǘ ی یȘ ی = ی ǘ ی یȘ ی  ϐ = ی ی  ی ǘ ی یȘ ی

یی ی ی یی " ی    ی = ی ی یی  یی ی ی یی "  ::09121623463::یی ی ی یی " ی    ʐ ی ی  = ی ی یی  یی ی ی یی "  ::09121623463::یی ی ی یی " ی    ی ی یییی = ی ی یی  یی ی ی یی "  ::09121623463::یی ی ی یی " ی    Ԙʐی ی = ی ی یی  یی ی ی یی "  ::09121623463::یی ی ی یی " ی    DSA, یی ی ی یی " ی   Ϙ ی = ی ی یی  یی ی ی یی "  ::09121623463::یی ی ی یی " ی    ی ʐی = ی ی یی  یی ی ی یی "  ::09121623463::یی ی ی یی " ی    ی , یی ی ی یی " ی    ی ی   = ی ی یی  یی ی ی یی "  , یی ی ی یی " ی   ی Ϙ  AFC یی ی  = ی ی یی  یی ی ی یی "  ::09121623463::یی ی ی یی " ی     = ی ی یی  یی ی ی یی "  ::09121623463::یی ی ی یی " ی    ی = ی ی یی  یی ی ی یی "  ::09121623463::یی ی ی یی " ی    -   ѐ    = ی ی یی  یی ی ی یی "  ::09121623463::یی ی ی یی " ی    ی = ی ی یی  یی ی ی یی "  ::09121623463::یی ی ی یی " ی        = ی ی یی  یی ی ی یی "  ::09121623463::یی ی ی یی " ی    ی = ی ی یی  یی ی ی یی "  ::09121623463::یی ی ی یی " ی

  ی ϐ                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

  ی  ی  یی ǁی   یی ی ییی ی   ی ی   

   ی    Ԑ Ԙ   ییی ی   ǘ ی   

ǘ یی   ی                 ی Ԙی              ǘ ی ی 

  Ԙ           Ԙ                  Ԙ  

ǘ ی ی 

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

  ی 

   

 

     ی

 

   ی ی

   

  یی

  ی

     ی

  
 

 


 

 

     ی ی

 

ǘ ی , ј ی , ی , ی ̡ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی

 ی ی ی ی ی SI ی

 

 

ǘ ی ی ی یی , ј ی ی ی یی , ی ی ی یی , ی ی ی یی ی ی ی یی , ی ی ی یی , ј ی ی ی یی , یی ی ی ی یی , یی ی ی ی ی یی ی ی ی یی , ی ی ی یی , ј ی ی ی یی , یی ی ی ی یی , یی ی ی ی ی یی ǘ ی , ј ی , ی , ی ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی ̡ǘ     , ј     ,     ,          ,      , ј     , یی     , یی ی     ǘ ی  , ј ی  , ی ,  ی  ی  ,  ی  , ј ی  , یی ی  , یی ی ی ǘ ی   ݘ Ϙ , ј ی   ݘ Ϙ , ی   ݘ Ϙ , ی   ݘ Ϙ ی   ݘ Ϙ , ی   ݘ Ϙ , ј ی   ݘ Ϙ , یی ی   ݘ Ϙ , یی ی ی   ݘ Ϙ  ǘ ی ی ی ی , ј ی ی ی ی , ی ی ی ی , ی ی ی ی ی ی ی ی , ی ی ی ی , ј ی ی ی ی , یی ی ی ی ی , یی ی ی ی ی ی

 


 

 

  ی ی ѐی ј ی ی  

 

           ј

 

  ی ی ی ی       ی ی ی јی ј ی ی ی ی ʐ ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ʐ ی ی .   

 


 

  

         ی  

 

        ی ی ј    

 

            ј

 

 

       ی یی ی = ی ی    = ی ی   ی یی ی = ی ی  ǐییی Ϙ ی = ی ی ی ј ی  = ی ی  ی ی یی = ی ی  ی ی Ϙ            یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ  ی   یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ ی   یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ ی   یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ ی(ی ی)   یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ ی   یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ -   یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ ǘ   یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ ی   یی  یϐ    یی  یϐ ی   یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ ی   یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ ی   یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ    یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ ی   یی  یϐ            ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی  ǘ = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی  Ϙ = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی  ㎐ = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی  Ԙ = ی ی ی ی ی  Ԙ = ی ی ی ی ی  Ԙی  = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی  сی = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی   = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی  ی  = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی  یΘ = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی

 


 ی ʐی ی ی Ș ییی - یی ی یȘ  ی ј یی - ǘی

ی یϐیی Ϙ ی ύ ی ʘی

 

Ϙ ύ  - ی - ی ی   ی ی  ی ی

 

ی ی ی ی ј .

 

ی SI  - ی یی  - ی -  ǎ ی ی ییی - ʐی ی یȘ

 

  ی یی Ϙ ی   ی یی ی ј ی ی .

 

  • ј - - یی -  - ی ی - ی - - - یی ی


  ی 19 ی 20 ی ی ی

   
 •       34405830-026-09121623463


 •  

  یی  :

  www.siavashataee.ir

  www.siavashataee.com

  www.loknatzaban.org

  www.goftardarmani.com

  www.goftardarmanikaraj.ir

  www.slpkaraj.ir

  www.kardarmanikaraj.ir

  www.otkaraj.ir

  www.vazir.org

  www.medu-karaj.ir

  www.loknatshekan.ir

  www.pff-rhs.ir

  www.farahmandpoor.ir

  www.farahmandpour.ir

  www.karaj-medu.ir

  www.google-map.ir

  www.googlegame.ir

  www.googleimage.ir

  goftardarmanionline.ir

  www.speech-therapy.ir

  www.pouyeshclinic.ir

  www.googlemovies.ir

  www.googleonline.ir

  www.hamejaa.ir

  www.goftareravan.ir

  autismonline.ir

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی

   

   


   

   یی ی ی  ρ = ی ی ی    ی یȘ = ی ی ی  یی ی ی  ρ = ی ی ی  ی  = ی ی ی  یی ی ی  ρ = ی ی ی  ی  = ی ی ی  یی ی ی  ρ = ی ی ی   = ی ی ی  یی ی ی   یی ی ی = ی ی ی  یی ی ی   ی ی  ݘ ی ی = ی ی ی  یی ی ی  ρ = ی ی ی   یی ی ی   = ی ی ی  یی ی ی  ρ = ی ی ی   یی ی  یی = ی ی ی  یی ی ی  ρ = ی ی ی   یی ی    = ی ی ی  یی ی ی  ρ = ی ی ی   یی ی  Ԙʐی ی = ی ی ی  یی ی ی  ρ = ی ی ی  DSA = ی ی ی  یی ی ی   Ϙ ی = ی ی ی  یی ی ی  ρ = ی ی ی  ی ʐی = ی ی ی  یی ی ی  ρ = ی ی ی  ی = ی ی ی  یی ی ی  ρ = ی ی ی  ی  = ی ی ی  یی ی ی    = ی ی ی  یی ی ی  ρ = ی ی ی  ی = ی ی ی  یی ی ی  ρ = ی ی ی  ی = ی ی ی  یی ی ی  ρ = ی ی ی   = ی ی ی  یی ی ی  ρ = ی ی ی  Ԙ = ی ی ی  یی ی ی  ρ = ی ی ی  DSA = ی ی ی  یی ی ی   Ϙ ی = ی ی ی

   

   


   

   

    Iranian Congress of Speech13 & Language Therapy


  : )
  1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( Ԑ Ԑ . ǁ ѡ ʡ Ԑ . * : 10T U r Shafiei_al@rehab.mui.ac.i U 10T
  : ) SS% ( ȁ . : 22 44 - 17 . 14 308 6 .
  Fluency Coach . : 54 % 52 % . 6 65 ) 001 / 0 p= ( 75 ) 001 / 0 < p ( 65 ) 012 / 0 p= ( 75 ) 014 / 0 p= ( . .
  : .
  ǎ : ʡ ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ǁ

   


   

   

  یی ی ی   ی  ی ی ی  یی

   


   

   

   13th Iranian Congress of Speech & Language Therapy
  6 - 8


  1 2 3 4


    Ԑ
    ʐ ϡ
  ʐ ϡ  
    Ԑ

   

   
  : . 6 - 8 . : - . 15 6 - 8 . ʡ  
  : 50 100 200 20010050 6 - 8  
  : ʡ . ǎ :

   


   

   یی ی  ی ییی ی  = ی ی   ی یȘ = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  = ی ی  یی ی  ی ییی ی  یی ی ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی  ی ی  ݘ ی ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  یی ی ی   = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  یی ی  یی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  یی ی    = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  یی ی  Ԙʐی ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  DSA = ی ی  یی ی  ی ییی ی  Ϙ ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  ی ʐی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  Ԙ = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  DSA = ی ی  یی ی  ی ییی ی  Ϙ ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  ی ʐی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   Ԙ = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  یی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   ی ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  یی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  یی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  ʐ ی ی  = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  ی ی یییی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  Ԙʐی ی = ی ی  یی ی  ی ییی ی   = ی ی  DSA = ی ی

   

   


   

   

   

    Iranian Congress of Speech 13& Language Therapy


  1 2
  1 - - Ԑ -
  2 - : m_r_st@yahoo.com
  : ϐ . 12 . . : 2010 2015 .
  : . э ϡ .
  : .
  : ʡ

   

   


  ی

   

  1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next   

      ی

         یэی ی یی (AIT)

         ی یی ی ی یی ی ј

          ی ی ی ی یی ݘ ی ی ی ی ی

          

           ی ی ی ی ی ی ی . ی ی  ی

         ی ی

         ی ی 60 ی ی یی ی ی . 10% ی ی

         ی ی یی ی .  

         Ϙ ی

        یӘی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی .

         ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی

         ی јی ی Ϙ ی ی یی ی یی ی ی ی یی

        

         ی ی ی Ԑ -

       ȍ ʝ ʝ ی ی ی Ϙ ی یی. ی ǎ ی ی ی՝ ی ی

      

        -

       ی

        Ԑ , ˜

       ύ

       Dramatically Reduces Stuttering

      

       ی ی ی ȍ ѐ ی ی ȍ ی

   


   

 •  ی ی ی ی ی ی ی :  

   


        ی ی ی  یی ی :

  •    ی ی ی

  •    ی Ԙی Ԙ

  •    ی ی  ی   

  •    ی ی - ییȘ ǁی ی ییی - ی ی  ی یی یی ی - ی ی 

  •    ی ی

  •    ی ǘ ی   ی .

  •    Ԙ Ϙ .

    

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

  ی

  ی

  Ԙی

  ی

  ی

  یی

  ی

  ی

  ی

  ی

  یی

  ی

  ی

  ی

  ی

  یی

  ѐی

   

   

     

  ی ی ی ی ی ی  

     
     

                                                                                                 

     
   

                         ѐ ی                                       ѐ ی                                            ی